ปรับขนาดตัวอักษร
หลักฐานเชิงประจักษ์การดำเนินงาน รพ.ประจวบฯ (ITA)
ปีงบประมาณ 2567

 
  
MOIT 1 มีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 2 มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
MOIT 3 มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของปีงบประมาณ พ.ศ.2566
MOIT 4 มีการจัดวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
MOIT 5 มีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
MOIT 7 มีการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบของปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และปีงบประมาณ พ.ศ.2567
MOIT 8 มีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมทั้งการป้ิงกันมิให้กระทำผิดวินัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
MOIT 9 มีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางร้องเรียน
MOIT 10 มีสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
MOIT 11 เปิดให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
MOIT 11 มีมาตรการ "การป้องกันการรับสินบน" ที่เป็นระบบ
MOIT 13 ประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2567 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธา
MOIT 14 มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ และมีขั้นตอนการขออนุญาต เพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงานที่ถูกต้อง
MOIT 15 มีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
MOIT 16 มีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำป
MOIT 17 มีการประเมินความเสี่ยงกาาทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 อย่างเป็นระบบ
MOIT 18 มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
MOIT 19 มีรายงานผลการส่งเสริิมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
MOIT 20 มีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงานเรื่องผลประโยชน์ซับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
MOIT 21 มีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหารต่อสาธารณชน
MOIT 22 มีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชน และสักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
แนวปฏิบัติ เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564
ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์