ปรับขนาดตัวอักษร
หลักฐานเชิงประจักษ์การดำเนินงาน รพ.ประจวบฯ (ITA)
ปีงบประมาณ 2565

 
  
MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
MOIT 3 การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ ปี 65
MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 65
MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโบบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
MOIT 7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร
MOIT 8 หน่วยงานรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
MOIT 10 หน่วยงานมีแนวทางปกฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
MOIT 11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
MOIT 12 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีโอกาสในการดำเนินการ
MOIT 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
MOIT 14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสนในระบบการเบิกจ่ายยา
MOIT 15 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
MOIT 16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
MOIT 17 หน่วยงานมีรายงานกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแผนจริยธรรม
MOIT 18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
MOIT 19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
MOIT 20 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
MOIT 22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณ
MOIT 23 หน่วยงานมีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน