ปรับขนาดตัวอักษร
ITA
หลักฐานเชิงประจักษ์การดำเนินงาน รพ.ประจวบฯ (ITA)


EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 
EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการดำเนินการ