ปรับขนาดตัวอักษร
ITA
หลักฐานเชิงประจักษ์การดำเนินงาน รพ.ประจวบฯ (ITA)


EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
 
1.บันทึกรายงานผู้บริหาร และขออนุญาตเผยแพร่
2.รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562
3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
4.ร่างแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
5.หนังสือรายงานเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง