หน่วยงานภายใน

  - งานการเงินและบัญชี
  - งานพัสดุก่อสร้างซ่อมบำรุง
  - งานธุรการการบริหารยานพาหนะ
  - งานรักษาความปลอดภัย
  - งานประชาสัมพันธ์
  - งานซักฟอก
  - งานอาคารสถานที่
  - งานการเจ้าหน้าที่

  - งานวิเคราะห์สิ่งตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
  - งานธนาคารเลือดและบริการส่วนประกอบของเลือด
  - งานตรวจ วินิจฉัย บำบัดรักษาพื้นฟูสภาพส่งเสริมและป้องกันทางทันตกรรม
  - ทันตแพทย์
  - เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข/นักวิชการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)
  - งานด้านบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
  - งานด้านบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน
  - งานบริหารเวชภัณฑ์
  - งานคุ้มครองผู้บริโภค
  - งานให้คำปรึกษาด้านเภสัชกรรม
  - งานตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษาผู้ป่วย ทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยอุบัติฉุกเฉิน ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยผ่าตัด ผู้มาคลอด
  - งานบริหารจัดการอาหารตามมาตรฐานโภชนาการ
  - งานโภชนบำบัด ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ความรู้ด้านโภชนาการและโภชนบำบัด

  - งานตรวจ วินิจฉัยและรักษาโดยรังสีเอกซเรย์

  - งานตรวจประเมิน การวินิฉัยและบำบัดความบกพร่องของร่างกายด้วยวิธีทางกายภาพบำบัด
  - งานฟื้นฟูความเสื่อมสภาพ ความพิการ
  - งานประกันสุขภาพการขึ้นทะเบียน การตรวจสอบสิทธิ การเรียกเก็บ การตามจ่าย
  - งานเวชสถิติและงานข้อมูล การจัดการเวชระเบียน การลงรหัสโรค
  - งานเทคโนโลยีสารสนเทศและทางคอมพิวเตอร์
  - งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายสุขภาพ
  - งานสงสัมสงเคราะห์การให้บริการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ครวบครัวและชุมชนการบริการคลินิคศูนย์พึ่งได้
  - งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
  - งานการพยาบาลในชุมชน
  - งานส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย
  - งานป้องกันและครวบคุมโลกและระบาดวิทยา
  - งานอาชีวอนามัย
  - งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและศูนย์ความปลอดภัย
  - งานพัฒนาระบบบริหารปฐมภูมิและสนับสนุนเครือข่าย
  - งานสุขภาพจิตและจิตเวช
  - งานอนามัยโรงเรียน
  - งานสุขภาพภาคประชาชน
  - งานบำบัดยาเสพติด สุราบุหรี่
  - งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

  - งานพยาบาลผู้ป่วยนอก
  - งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช
  - งานการพยาบาลผู้ป่วยใน
  - งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก
  - งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล
  - งานพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อและงานจ่ายกลาง
  - งานการพยาบาลผู้คลอด

  - แพทย์แผนไทย
  - จพ.สาธารณสุข (วุฒิ ป.การแพทย์แผนไทย) (อายุรเวท)
  - รับผิดชอบในการส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่มีคุณภาพ และเป็นมาตรฐานให้ความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง
  - เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ จากการทำกิจกรรม เน้นความปลิดภัย มีประโยชน์ และมีประสิทธิภาพ
  - ประสิทธิผล ซึ่งได้แก่ การนวดตัว การนวดคลายเครียด การนวดน้ำมัน การนวดฝ่าเท้า
  - การประคบสมุนไพร การอบสมุนไพร การดูแลส่งเสริมสุขภาพที่มิใช่การแพทย์แผนปัจจุบันหรือการแพทย์หลัก
  - การรักษาแบบเยียวยา หรือรับรองมาตรฐานของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


  โรงพยาบาลพังโคน ที่อยู่ เลขที่ 188/6 หมู่ 9 ถนนนิตโย ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 E-Mail: pkhospital@hotmail.com โทรศัพท์ 042-771222, โทรสาร 042-771290