ทำเนียบผู้บริหาร

  ทำเนียบผู้บริหาร โรงพยาบาลพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร
  1. นายแพทย์มนู วาทิสุนทร พ.ศ. 2518 - 2521 พ.ศ. 2518 - 2521
  2. นายแทย์วีระชัย สาริวงศ์จันทร์ พ.ศ. 2521 - 2529 พ.ศ. 2521 - 2529
  3. นายแพทย์ทวีเกียรติ มุทธาประพฤทธิ์ พ.ศ. 2529 - 2535 พ.ศ. 2529 - 2535
  4. นายแพทย์สุวิทย์ วิจิตรพันธ์  รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังโคน พ.ศ. 2535
  5. นายแพทย์สมชาย เศรณีปราการ  รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังโคน พ.ศ. 2535
  6. นายสมชาย ถาสอาจ พ.ศ. 2536 - 2539 พ.ศ. 2536 - 2539
  7. นายแพทย์วรรณกร เล่าสุอังกูร พ.ศ. 2539 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2539 - ปัจจุบัน

     โรงพยาบาลพังโคน ที่อยู่ เลขที่ 188/6 หมู่ 9 ถนนนิตโย ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 E-Mail: pkhospital@hotmail.com โทรศัพท์ 042-771222, โทรสาร 042-771290