วิสัยทัศน์และพันธกิจ

  วิสัยทัศน์โรงพยาบาลพังโคน
   เป็นโรงพยาบาลชุมชนชั้นนำและทันสมัยในเขต 8

   พันธกิจ 

  1. ให้บริการสุขภาพอย่างมีมาตรฐาน สร้างสรรค์ สะดวกรวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายใต้ภูมิทัศน์ที่สวยงาม

  2. สร้างเสริมสุขภาพชุมชนอย่างครอบคลุม ต่อเนื่อง ทันเหตุการณ์ สอดคล้องกับวิถีชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วม

   เป้าประสงค์ (GOALS) 

  1. ผู้รับบริการมีความปลอดภัย พึงพอใจ และประทับใจ

  2. ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

  DSC 0400

   

   

   

   

   

   

   

     โรงพยาบาลพังโคน ที่อยู่ เลขที่ 188/6 หมู่ 9 ถนนนิตโย ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 E-Mail: pkhospital@hotmail.com โทรศัพท์ 042-771222, โทรสาร 042-771290