ประวัติโรงพยาบาลพังโคน

  โรงพยาบาลพังโคน

  ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาลพังโคนปัจจุบันนี้ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 188/6 หมู่ 9 ตำบลพังโคน 

  ถนนนิตโยอำเภอพังโคน ติดกับส่วนราชการพังโคนทางทิศตะวันตก เป็นโรงพยาบาล ขนาด 60 เตียง 
  ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน คือ นายแพทย์วรรณกร เล่าสุอังกูร

  ต้นสังกัด

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
  สำนักงานปลัดกระทรวง
  กระทรวงสาธารณสุข

  ลักษณะของบริการ
  เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยทั่วไป

  • มีประวัติความเป็นมาโดยสังเขป ดังนี้
   พ.ศ. 2510  บ้านพังโคนได้รับงบประมาณสร้างสถานีอนามัยครั้งแรก
   พ.ศ. 2514  ปรับฐานะขึ้นเป็นสถานีอนามัยประจำกิ่งอำเภอพังโคน
   พ.ศ. 2518 อำเภอพังโคนได้รับงบประมาณสร้างโรงพยาบาล ขนาด 10 เตียง โดยก่อสร้างในพื้นที่เดียวกัน และสถานีอนามัยเดิมปรับเปลี่ยนให้เป็น 
   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จนปัจจุบัน

   พ.ศ. 2521  ได้รับงบประมาณสร้าง โรงพยาบาลฯ ขนาด 30 เตียง โดยมีผู้บริจาคที่ดินเพื่อการก่อสร้างครั้งนี้ 2 ท่าน 
   คือ นายดอ เดชภูมี และนายสุนทร วินิจมงคลสินรวม 27 ไร่ (พื้นที่ โรงพยาบาลฯ ปัจจุบันนี้)

   พ.ศ. 2529  พระญาณเวที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม (ปทุมธานี) 
   ได้นำญาติโยมร่วมบริจาคสร้างตึกผู้ป่วยขนาด 20 เตียง จำนวนเงิน 1,260,000 บาท

   พ.ศ. 2537  นายสุรพล – นางเปรมปรีดิ์ นิติกิจไพบูลย์ (หจก.พังโคนรุ่งเรืองกิจการ) 
   มีจิตศรัทธาบริจาคสร้างตึกผู้ป่วยขนาด 10 เตียงเนื่องในวันแม่แห่งชาติ จำนวนเงิน 512,837 บาท 

   พ.ศ. 2538  โรงพยาบาลพังโคน ได้ยกฐานะขึ้นเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง โดยการพึ่งพาตนเอง (สนับสนุนจากภาคเอกชน)

      โรงพยาบาลพังโคน ที่อยู่ เลขที่ 188/6 หมู่ 9 ถนนนิตโย ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 E-Mail: pkhospital@hotmail.com โทรศัพท์ 042-771222, โทรสาร 042-771290