Arrow
  Arrow
  Arrow
  Arrow
  Slider

  เรื่อง ขอยกเลิกประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกตจ้างชั่วคราว

  เรื่อง ขอยกเลิกประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกตจ้างชั่วคราว

       ตามประกาศโรงพยาบาลพังโคนเรื่องการรับสมัครคัดเลือกและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นชั่วคราว ลงวันที่ 10 เมษายน 2560
  เนื่องจากตึกผู้ป่วย 70 ปี เฉลิมราชย์ ยังไม่พร้อมสำหรับเปิดให้บริการผู้ป่วย ทำให้ยังไม่สารมารถรับสมัครบุคคล
  เพื่อเข้ามาปฏิบัติงานได้  
  โรงพยาบาลพังโคน จึงขอยกเลิกประกาศ ดังกล่าว โดยมีตำแหน่งดังนี้
  1. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวย 4 อัตรา
  2.ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 3 อัตรา

  ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

  0025

     ::ข่าวสมัครงาน::

  โรงพยาบาลพังโคน ที่อยู่ เลขที่ 188/6 หมู่ 9 ถนนนิตโย ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 E-Mail: pkhospital@hotmail.com โทรศัพท์ 042-771222, โทรสาร 042-771290