รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 (แบบ สขร.1)

    รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 (แบบ สขร.1)

    :::ดาวน์โหลดไฟล์:::: 

         ::ข่าวประกวดราคา::

    โรงพยาบาลพังโคน ที่อยู่ เลขที่ 188/6 หมู่ 9 ถนนนิตโย ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 E-Mail: pkhospital@hotmail.com โทรศัพท์ 042-771222, โทรสาร 042-771290